21.1.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 25/60


Överklagande ingett den 21 november 2018 – Executive Selling mot EUIPO (EXECUTIVE SELLING)

(Mål T-689/18)

(2019/C 25/78)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Klagande: Executive Selling (Paris, Frankrike) (ombud: advokaterna V. Bouchara och A. Maier)

Motpart: Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO)

Uppgifter om förfarandet vid EUIPO

Omtvistat varumärke: Internationell registrering som designerar Europeiska unionen av EU-figurmärke innehållande ordelementet ”EXECUTIVE SELLING” – Registreringsansökan nr 1 343 783

Överklagat beslut: Beslut meddelat av första överklagandenämnden vid EUIPO den 14 september 2018 i ärende R 313/2018-1

Yrkanden

Klaganden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara det överklagade beslutet, och

förplikta EUIPO att ersätta rättegångskostnaderna.

Grund

Det ansökta varumärket beaktat i sin helhet utgör inte en beskrivning av en egenskap hos de tjänster som avses. EUIPO:s bedömning strider mot de rättsakter och den rättspraxis som är tillämplig och det kännetecken som registreringsansökan avser har en tydlig särskiljningsförmåga och är således ägnat att uppfylla ett varumärkes särskilda funktion.