21.1.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 25/60


Žaloba podaná 21. novembra 2018 – Executive Selling/EUIPO (EXECUTIVE SELLING)

(Vec T-689/18)

(2019/C 25/78)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobkyňa: Executive Selling (Paríž, Francúzsko) (v zastúpení: V. Bouchara a A. Maier, advokáti)

Žalovaný: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO)

Údaje týkajúce sa konania pred EUIPO

Dotknutá sporná ochranná známka: medzinárodný zápis obrazového označenia EXECUTIVE SELLING označujúceho Európsku úniu – prihláška č. 1 343 783

Napadnuté rozhodnutie: rozhodnutie prvého odvolacieho senátu EUIPO zo 14. septembra 2018 vo veci R 313/2018-1

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil napadnuté rozhodnutie,

uložil EUIPO povinnosť nahradiť trovy konania.

Uvádzaný žalobný dôvod

Prihlasovaná ochranná známka, posudzovaná ako celok, nie je opisná pre žiaden zo znakov dotknutých služieb. Posúdenie, ktoré uskutočnil EUIPO, je v rozpore so znením predpisov a príslušnou judikatúrou a prihlasované označenie má jednoznačne rozlišovaciu spôsobilosť a teda je spôsobilé spĺňať základnú funkciu ochrannej známky