21.1.2019   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 25/60


21. novembril 2018 esitatud hagi – Executive Selling versus EUIPO (EXECUTIVE SELLING)

(Kohtuasi T-689/18)

(2019/C 25/78)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Executive Selling (Pariis, Prantsusmaa) (esindajad: advokaadid V. Bouchara ja A. Maier)

Kostja: Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO)

Andmed EUIPO menetluse kohta

Vaidlusalune kaubamärk: kujutismärgi EXECUTIVE SELLING ELi nimetav rahvusvaheline registreering – registreerimistaotlus nr 1 343 783

Vaidlustatud otsus: EUIPO esimese apellatsioonikoja 14. septembri 2018. aasta otsus asjas R 313/2018-1

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada vaidlustatud otsus;

mõista kohtukulud välja EUIPO-lt.

Väide

Taotletav kaubamärk tervikuna ei ole hõlmatavate teenuste omadusi kirjeldav. EUIPO analüüs on kohaldatava kohtupraktika sõnastusega vastuolus ning taotletav tähis on täiesti eristav ja seega võimeline kaubamärgi peamist ülesannet täitma.