21.1.2019   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 25/58


Skarga wniesiona w dniu 19 listopada 2018 r. – LegalCareers/EUIPO (LEGALCAREERS)

(Sprawa T-686/18)

(2019/C 25/75)

Język postępowania: niemiecki

Strony

Strona skarżąca: LegalCareers GmbH (Kolonia, Niemcy) (przedstawiciel: adwokat M. Nielen)

Strona pozwana: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO)

Dane dotyczące postępowania przed EUIPO

Sporny znak towarowy: Zgłoszenie graficznego unijnego znaku towarowego LEGALCAREERS – zgłoszenie nr 9 978 594

Zaskarżona decyzja: Decyzja Czwartej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 17 września 2018 r. w sprawie R 234/2018-4

Żądanie

Strona skarżąca wnosi do Sądu o:

stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji;

obciążenie EUIPO kosztami postępowania.

Podniesione zarzuty

Naruszenie art. 7 ust. 1 lit. b) i c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001;

Naruszenie art. 7 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001.