21.1.2019   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 25/58


19. novembril 2018 esitatud hagi – LegalCareers versus EUIPO (LEGALCAREERS)

(Kohtuasi T-686/18)

(2019/C 25/75)

Kohtumenetluse keel: saksa

Pooled

Hageja: LegalCareers GmbH (Köln, Saksamaa) (esindaja: advokaat M. Nielen)

Kostja: Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO)

Andmed EUIPO menetluse kohta

Vaidlusalune kaubamärk: ELi kujutismärgi LEGALCAREERS taotlus – registreerimistaotlus nr 9 978 594

Vaidlustatud otsus: EUIPO neljanda apellatsioonikoja 17. septembri 2018. aasta otsus asjas R 234/2018-4

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada vaidlustatud otsus;

mõista kohtukulud välja EUIPO-lt.

Väited

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2017/1001 artikli 7 lõike 1 punktide b ja c rikkumine;

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2017/1001 artikli 7 lõike 2 rikkumine.