28.1.2019   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 35/24


20. novembril 2018 esitatud hagi – ZV versus komisjon

(Kohtuasi T-684/18)

(2019/C 35/30)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: ZV (esindaja: advokaat J.-N. Louis)

Kostja: Euroopa Komisjon

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada komisjoni otsused, mis tehti teatavaks 12. veebruari 2018. aasta kirjaga ning millega lükati tagasi hageja kandidatuur aseombudsmani ametikohale ja täideti ametikoht teise kandidaadi ametisse nimetamisega;

mõista kohtukulud välja komisjonilt.

Väited ja peamised argumendid

Hagi põhjenduseks esitab hageja neli väidet.

1.

Esimese väite kohaselt on kuritarvitatud võimu ja menetlust. Sellega seoses väidab hageja, et vaba ametikoha teadaanne COM/2017/1739 ei võimaldanud tagada, et väljavalitud kandidaadil on tegelikult vaba ametikoha täitmiseks vajalik haridus ja töökogemus. Lisaks väidab hageja, et kandidaadil, kelle kandidatuur heaks kiideti, ei olnud nõutud kvalifikatsiooni, eelkõige vahendamise kogemust ega põhjalikke õigusalaseid teadmisi Euroopa Liidu ametnike personalieeskirjadest.

2.

Teise väite kohaselt on rikutud komisjoni 4. märtsi 2002. aasta otsust C(2002/601) tõhustatud vaidluste lahendamise talituse kohta osas, milles artikli 6 lõikes 3 on ette nähtud, et komisjoni president nimetab ametisse aseombudsmanid ombudsmani ettepanekul, kuid milles ei ole ette nähtud eelvalikumenetlust ega väljavalitud kandidaatide nimekirja koostamist. Käesolevas asjas korraldas aga ametisse nimetamiste konsultatiivkomitee eelvalikumenetluse ja esitas ombudsmanile kolm kandidaati, kelle ta oli välja valinud. Järelikult ei hinnanud ombudsman hageja hinnangul kõiki kandidaate ja tegi seega eelnimetatud sätet rikkudes komisjoni presidendile ettepaneku nimetada ametisse väljavalitud kandidaat.

3.

Kolmanda väite kohaselt on vaidlustatud otsuste tegemisel rikutud põhjendamiskohustust.

4.

Neljanda väite kohaselt on rikutud vaba ametikoha teadaannet COM/2017/1739 ja tehtud ilmne hindamisviga. Sellega seoses väidab hageja, et vastupidi temale ei täida väljavalitud kandidaat eelnimetatud teadaandes nõutud tingimustele vaidlusaluse ametikoha täitmiseks, nimelt puuduvad tal eelkõige vajalikud teadmised ametnike personalieeskirjadest ning ametnikele ja muudele teenistujatele kohaldatavatest eeskirjadest ning tal puudub vaidluste lahendamise kogemus.