21.1.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 25/56


Жалба, подадена на 20 ноември 2018 г. — Conte/EUIPO (CANNABIS STORE AMSTERDAM)

(Дело T-683/18)

(2019/C 25/73)

Език на производството: италиански

Страни

Жалбоподател: Santa Conte (Неапол, Италия) (представители: C. Demichelis, E. Ortaglio и G. Iorio Fiorelli, avvocati)

Ответник: Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO)

Данни за производството пред EUIPO

Спорна марка: заявка за фигуративна марка на Европейския съюз в черен, маслиненозелен, светлозелен и бял цвят „CANNABIS STORE AMSTERDAM“ — заявка за регистрация № 16 176 968

Обжалвано решение: решение на втори апелативен състав на EUIPO от 31 август 2018 г. по преписка R 2181/2017-2

Искания

Жалбоподателят моли Общия съд:

да отмени обжалваното решение,

да осъди EUIPO да заплати съдебните разноски по настоящото производство, както и разноските на жалбоподателя в производството пред проверителя и пред втори апелативен състав на EUIPO.

Изложени основания

Нарушение на член 71, параграф 1 във връзка с член 95, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2017/1001 на Европейския парламент и на Съвета,

Липса на оценка на факт от значение за регистрацията на спорната марка,

Липса на безпристрастно и на полагане на дължимата грижа при оценката на смисъла на спорната марка и на възприемането ѝ от релевантните потребители,

Нарушение на член 7, параграф 1, буква е) във връзка с член 7, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2017/1001 на Европейския парламент и на Съвета,

Погрешно определяне на релевантните потребители и на възприемането на спорната мярка,

Липса на противоречие с обществения ред.