21.1.2019   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 25/55


16. novembril 2018 esitatud hagi – „Korporaciya „Masternet““versus EUIPO – Stayer Ibérica (STAYER)

(Kohtuasi T-681/18)

(2019/C 25/71)

Hagiavalduse keel: inglise

Pooled

Hageja: ZAO „Korporaciya „Masternet““ (Moskva, Venemaa) (esindaja: advokaat N. Bürglen)

Kostja: Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO)

Teine menetluspool apellatsioonikojas: Stayer Ibérica, SA (Pinto, Hispaania)

Andmed EUIPO menetluse kohta

Vaidlusaluse kaubamärgi omanik: apellatsioonikoja menetluse teine pool

Vaidlusalune kaubamärk: ELi kujutismärk STAYER – ELi kaubamärk nr 4 675 881

Menetlus EUIPOs: kehtetuks tunnistamise menetlus

Vaidlustatud otsus: EUIPO viienda apellatsioonikoja 7. septembri 2018. aasta otsus asjas R 1940/2017-5

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada vaidlustatud otsus;

mõista kohtukulud välja EUIPO-lt.

Väide

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2017/1001 artikli 18 rikkumine.