21.1.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 25/55


Жалба, подадена на 16 ноември 2018 г. — „Korporaciya „Masternet“/EUIPO — Stayer Ibérica (STAYER)

(Дело T-681/18)

(2019/C 25/71)

Език на жалбата: английски

Страни

Жалбоподател: ZAO „Korporaciya „Masternet“ (Москва, Русия) (представител: N. Bürglen, lawyer)

Ответник: Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO)

Друга страна в производството пред апелативния състав: Stayer Ibérica, SA (Пинто, Испания)

Данни за производството пред EUIPO

Притежател на спорната марка: другата страна в производството пред апелативния състав

Спорна марка: фигуративна марка на Европейския съюз „STAYER“ — марка на Европейския съюз № 4 675 881

Производство пред EUIPO: производство по отмяна

Обжалвано решение: решение на пети апелативен състав на EUIPO от 7 септември 2018 г. по преписка R 1940/2017-5

Искания

Жалбоподателят моли Общия съд:

да отмени обжалваното решение,

да осъди EUIPO да заплати съдебните разноски.

Изложено основание

Нарушение на член 18 от Регламент (ЕС) 2017/1001 на Европейския парламент и на Съвета.