21.1.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 25/54


Överklagande ingett den 15 november 2018 – SLL Service mot EUIPO – Elfa International (LUMIN8)

(Mål T-680/18)

(2019/C 25/70)

Överklagandet är avfattat på engelska

Parter

Klagande: SLL Service GmbH (Köln, Tyskland) (ombud: advokaten C. Schmitt)

Motpart: Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO)

Motpart vid överklagandenämnden: Elfa International AB (Västervik, Sverige)

Uppgifter om förfarandet vid EUIPO

Varumärkessökande av det omtvistade varumärket: Klaganden vid tribunalen

Omtvistat varumärke: Internationell registrering som designerar Europeiska unionen av varumärket LUMIN8 – Internationell registrering som designerar Europeiska unionen nr 1 276 543

Förfarande vid EUIPO: Invändningsförfarande

Överklagat beslut: Beslut meddelat av andra överklagandenämnden vid EUIPO den 28 augusti 2018 i ärende R 2752/2017–2

Yrkanden

Klaganden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara det överklagade beslutet, och

förplikta EUIPO att ersätta rättegångskostnaderna.

Grund

Åsidosättande av artikel 8.1 b i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1001.