21.1.2019   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 25/54


15. novembri 2018. aasta esitatud hagi – SLL Service versus EUIPO – Elfa International (LUMIN8)

(Kohtuasi T-680/18)

(2019/C 25/70)

Hagiavalduse keel: inglise

Pooled

Hageja: SLL Service GmbH (Köln, Saksamaa) (esindaja: advokaat C. Schmitt)

Kostja: Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO)

Teine menetluspool apellatsioonikojas: Elfa International AB (Västervik, Rootsi)

Andmed EUIPO menetluse kohta

Vaidlusaluse kaubamärgi taotleja: hageja

Vaidlusalune kaubamärk: Kaubamärgi LUMIN8 Euroopa Liitu nimetav rahvusvaheline registreering – ELi nimetav rahvusvaheline registreering nr 1 276 543

Menetlus EUIPOs: vastulausemenetlus

Vaidlustatud otsus: EUIPO teise apellatsioonikoja 28. augusti 2018. aasta otsus asjas R 2752/2017-2

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada vaidlustatud otsus;

mõista kohtukulud välja EUIPO-lt.

Väide

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) 2017/1001 artikli 8 lõike 1 punkti b rikkumine.