21.1.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 25/54


Sag anlagt den 15. november 2018 — SLL Service mod EUIPO — Elfa International (LUMIN8)

(Sag T-680/18)

(2019/C 25/70)

Stævningen er affattet på engelsk

Parter

Sagsøger: SLL Service GmbH (Köln, Tyskland) (ved advokat C. Schmitt)

Sagsøgt: Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO)

Den anden part i sagen for appelkammeret: Elfa International AB (Västervik, Sverige)

Oplysninger vedrørende sagen for EUIPO

Ansøger af det omtvistede varemærke: SLL Service GmbH

Det omtvistede varemærke: International registrering, hvor Den Europæiske Union er designeret, af varemærket LUMIN8 — International registrering, hvor Den Europæiske Union er designeret, nr. 1 276 543

Sagen for EUIPO: Indsigelsessag

Den anfægtede afgørelse: Afgørelse truffet den 28. august 2018 af Andet Appelkammer ved EUIPO (sag R 2752/2017-2)

Påstande

Den anfægtede afgørelse annulleres.

EUIPO tilpligtes at betale sagsomkostningerne.

Anbringende

Tilsidesættelse af artikel 8, stk. 1, litra b), i Europa-Parlamentets og Rådet forordning (EU) 2017/1001.