21.1.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 25/53


Sag anlagt den 12. november 2018 — Showroom mod EUIPO — E-Gab (SHOWROOM)

(Sag T-679/18)

(2019/C 25/69)

Stævningen er affattet på polsk

Parter

Sagsøger: Showroom sp. z o.o. (Warszawa, Polen) (ved advokat [radca prawny] M. Janicka — Kapłon)

Sagsøgt: Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO)

Den anden part i sagen for appelkammeret: E-Gab NV (Ternat, Belgien)

Oplysninger vedrørende sagen for EUIPO

Ansøger om det omtvistede varemærke: Showroom sp. z o.o. / E-Gab NV

Det omtvistede varemærke: EU-ordmærket SHOWROOM — ansøgning nr. 11 110 376

Sagen for EUIPO: Indsigelsessag

Den anfægtede afgørelse: Afgørelse truffet den 5. september 2018 af Andet Appelkammer ved EUIPO (sag R 1834/2017-2)

Påstande

Den anfægtede afgørelse annulleres.

EUIPO og E-Gab (hvis sidstnævnte intervenerer i sagen) tilpligtes at betale sagsomkostningerne, herunder de omkostninger, som sagsøgeren har afholdt i sagen for appelkammeret og indsigelsesafdelingen ved EUIPO.

Anbringende

Tilsidesættelse af artikel 8, stk. 1, litra b), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/1001.