21.1.2019   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 25/53


Žaloba podaná dne 12. listopadu 2018 – Showroom v. EUIPO – E-Gab (SHOWROOM)

(Věc T-679/18)

(2019/C 25/69)

Jazyk, ve kterém byla podána žaloba: polština

Účastníci řízení

Žalobkyně: Showroom sp. z o.o. (Varšava, Polsko) (zástupkyně: M. Janicka – Kapłon, advokátka)

Žalovaný: Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO)

Další účastnice řízení před odvolacím senátem: E-Gab NV (Ternat, Belgie)

Údaje týkající se řízení před EUIPO

Přihlašovatelka sporné ochranné známky: Žalobkyně / Další účastnice v řízení před odvolacím senátem

Sporná ochranná známka: Slovní ochranná známka Evropské unie „SHOWROOM“ – Přihláška č. 11 110 376

Řízení před EUIPO: Námitkové řízení

Napadené rozhodnutí: Rozhodnutí druhého odvolacího senátu EUIPO ze dne 5. Září 2018, ve věci R 1834/2017-2

Návrhová žádání

Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál:

napadené rozhodnutí zrušil;

uložil EUIPO a společnosti E-Gab (pokud se účastní řízení) náhradu nákladů řízení, včetně těch, které žalobkyni vznikly v řízení před odvolacím senátem a námitkovým oddělením Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví.

Dovolávané žalobní důvody

Porušení čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1001.