21.1.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 25/53


Жалба, подадена на 12 ноември 2018 г. — Showroom/EUIPO — E-Gab (SHOWROOM)

(Дело T-679/18)

(2019/C 25/69)

Език на жалбата: полски

Страни

Жалбоподател: Showroom sp. z o.o. (Варшава, Полша) (представител: M. Janicka — Kapłon, правен съветник)

Ответник: Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO)

Друга страна в производството пред апелативния състав: E-Gab NV (Тернат, Белгия)

Данни за производството пред EUIPO

Заявител на спорната марка: жалбоподателят/другата страна в производството пред апелативния състав

Спорна марка: словна марка на Европейския съюз „SHOWROOM“ — заявка за регистрация № 11 110 376

Производство пред EUIPO: производство по възражение

Обжалвано решение: решение на втори апелативен състав на EUIPO от 5 септември 2018 г. по преписка R 1834/2017-2

Искания

Жалбоподателят иска от Общия съд:

да отмени обжалваното решение и

да осъди EUIPO или E-GAB (ако встъпи в производството) да заплати съдебните разноски в производството, включително направените от жалбоподателя разноски в производството пред апелативния състав и пред отдела по споровете на Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост.

Изложено основание

Нарушение на член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕС) 2017/1001 на Европейския парламент и на Съвета.