21.1.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 25/53


Överklagande ingett den 13 november 2018 – Società agricola Giusti Dal Col mot EUIPO – DMC (GIUSTI WINE)

(Mål T-678/18)

(2019/C 25/68)

Överklagandet är avfattat på: italienska

Parter

Klagande: Società agricola Giusti Dal Col Srl (Nervesa della Battaglia, Italien) (ombud: advokaterna M. Pizzigati och A. Mayr)

Motpart: Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO)

Motpart vid överklagandenämnden: DMC Srl (San Vendemiano, Italien)

Uppgifter om förfarandet vid EUIPO

Innehavare av det omtvistade varumärket: Klaganden

Omtvistat varumärke: Internationell registrering som designerar Europeiska unionen av EU-ordmärket ”GIUSTI WINE”

Förfarande vid EUIPO: Invändningsförfarande

Överklagat beslut: Beslut meddelat av femte överklagandenämnden vid EUIPO den 3 september 2018 i ärende R 1154/2017-5

Yrkanden

Klaganden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara det överklagade beslutet, och

förplikta EUIPO att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder

Åsidosättande av 8.1 b i rådets förordning (EG) nr 207/2009.