21.1.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 25/53


Жалба, подадена на 13 ноември 2018 г. — Società agricola Giusti Dal Col/EUIPO — DMC (GIUSTI WINE)

(Дело T-678/18)

(2019/C 25/68)

Език на жалбата: италиански

Страни

Жалбоподател: Società agricola Giusti Dal Col Srl (Нервеза дела Баталия, Италия) (представители: M. Pizzigati и A. Mayr, avvocati)

Ответник: Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO)

Друга страна в производството пред апелативния състав: DMC Srl (Сан Вендемиано, Италия)

Данни за производството пред EUIPO

Притежател на спорната марка: жалбоподателят пред Общия съд

Спорна марка: посочваща Европейския съюз международна регистрация на словната марка „GIUSTI WINE“

Производство пред EUIPO: производство по възражение

Обжалвано решение: решение на пети апелативен състав на EUIPO от 3 септември 2018 г. по преписка R 1154/2017-5

Искания

Жалбоподателят моли Общия съд:

да отмени обжалваното решение,

да осъди EUIPO да заплати съдебните разноски.

Изложено основание

Нарушение на член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 207/2009 на Съвета.