28.1.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 35/23


Жалба, подадена на 19 ноември 2018 г. — Galletas Gullón/EUIPO — Intercontinental Great Brands (gullón TWINS COOKIE SANDWICH)

(Дело T-677/18)

(2019/C 35/29)

Език на жалбата: испански

Страни

Жалбоподател: Galletas Gullón, SA (Агилар де Кампо, Испания) (представители: S. Martínez-Almeida и Alejos-Pita, адвокати)

Ответник: Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO)

Друга страна в производството пред апелативния състав: Intercontinental Great Brands LLC (Ийст Хановер, Ню Джърси, Съединени американски щати)

Данни за производството пред EUIPO

Заявител на спорната марка: жалбоподателят

Спорна марка: заявка за фигуративна марка на Европейския съюз „gullón TWINS COOKIE SANDWICH“ — заявка за регистрация № 13 877 543

Производство пред EUIPO: производство по възражение

Обжалвано решение: решение на втори апелативен състав на EUIPO от 5 септември 2018 г. по преписка R 2378/2017-2

Искания

Жалбоподателят моли Общия съд:

да отмени обжалваното решение,

да осъди ответника и евентуално встъпилата страна да заплатят направените в производството пред Общия съд и пред апелативния състав съдебни разноски.

Изложено основание

Нарушение на член 8, параграф 5 от Регламент (ЕС) 2017/1001 на Европейския парламент и на Съвета.