21.1.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 25/48


Överklagande ingett den 6 november 2018 – 6Minutes Media mot EUIPO – ad pepper media International (ad pepper)

(Mål T-666/18)

(2019/C 25/62)

Överklagandet är avfattat på: tyska

Parter

Klagande: 6Minutes Media GmbH (Berlin, Tyskland) (ombud: advokaterna P. Koch och T. Hilser)

Motpart: Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO)

Motpart vid överklagandenämnden: ad pepper media International NV (Nürnberg, Tyskland)

Uppgifter om förfarandet vid EUIPO

Innehavare av det omtvistade varumärket: Motparten vid överklagandenämnden

Omtvistat varumärke: EU-figurmärket ad pepper – EU-varumärke nr 1 307 966

Förfarande vid EUIPO: Annuleringsförfarande

Överklagat beslut: Beslut meddelat av första överklagandenämnden vid EUIPO den 20 juni 2018 i ärende R 839/2017-1

Yrkanden

Klaganden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara det överklagade beslutet, och

förplikta EUIPO och, för det fall motparten vid överklagandenämnden intervenerar i målet, denna motpart att ersätta rättegångskostnaderna, inbegripet klagandens kostnader i förfarandet vid överklagandenämnden.

Grunder

Åsidosättande av artikel 58.1 a i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1001.

Åsidosättande av artikel 58.1 a, jämförd med artikel 18.1 a i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1001.