21.1.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 25/48


Жалба, подадена на 6 ноември 2018 г. — 6Minutes Media/EUIPO — ad pepper media International (ad pepper)

(Дело T-666/18)

(2019/C 25/62)

Език на жалбата: немски

Страни

Жалбоподател: 6Minutes Media GmbH (Берлин, Германия) (представители: P. Koch и T. Hilser, Rechtsanwälte)

Ответник: Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO)

Друга страна в производството пред апелативния състав: ad pepper media International NV (Нюрнберг, Германия)

Данни за производството пред EUIPO

Притежател на спорната марка: другата страна в производството пред апелативния състав

Спорна марка: словна марка на Европейския съюз „ad pepper“ — марка на Европейския съюз № 1 307 966

Производство пред EUIPO: производство по отмяна

Обжалвано решение: решение на първи апелативен състав на EUIPO от 20 юни 2018 г. по преписка R 839/2017-1

Искания

Жалбоподателят моли Общия съд:

да отмени обжалваното решение,

да осъди ответника, както и другата страна в производството пред апелативния състав — в случай че тя формално встъпи пред Общия съд — да заплати съдебните разноски, включително направените от жалбоподателя.

Изложени основания

Нарушение на член 58, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕС) 2017/1001 на Европейския парламент и на Съвета,

Нарушение на член 58, параграф 1, буква а) във връзка с член 18, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕС) 2017/1001 на Европейския парламент и на Съвета.