21.1.2019   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 25/46


31. oktoobril 2018 esitatud hagi – Hästens Sängar versus EUIPO (Ruutude motiivi kujutis)

(Kohtuasi T-658/18)

(2019/C 25/59)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: Hästens Sängar AB (Köping, Rootsi) (esindajad: advokaadid M. Johansson ja R. Wessman)

Kostja: Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO)

Andmed EUIPO menetluse kohta

Vaidlusalune kaubamärk: sinist ja valget värvi kujutismärgi Euroopa Liitu nimetav rahvusvaheline registreering (Ruutude motiivi kujutis) – registreerimistaotlus nr 1 340 047

Vaidlustatud otsus: EUIPO teise apellatsioonikoja 8. augusti 2018. aasta otsus asjas R 442/2018-2

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada vaidlustatud otsus;

mõista kohtukulud välja EUIPO-lt.

Väited

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2017/1001 artikli 94 ja artikli 7 lõike 1 punkti b rikkumine, kuna apellatsioonikoda ei ole nõuetekohaselt hinnanud ja/või on jätnud põhjendamata oma otsuse seoses teatavate taotlusega hõlmatud kaupade ja teenustega;

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2017/1001 artikli 94, artikli 95 ja artikli 7 lõike 1 punkti b rikkumine, kuna asjaomane kaubamärk ei ole korduvmotiiv või ruumiline kaubamärk;

Asjaomase aluseks oleva avaliku huvi väär hindamine, mis kujutab endast Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2017/1001 artikli 7 lõike 1 punkti b rikkumist;

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2017/1001 artikli 7 lõike 1 punkti b rikkumine, kuna apellatsioonikoda hindas olemusest tulenevat eristusvõimet ekslikult.