21.1.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 25/43


Överklagande ingett den 31 oktober 2018 – Armani mot EUIPO – Asunción (GIORGIO ARMANI le Sac 11)

(Mål T-653/18)

(2019/C 25/56)

Överklagandet är avfattat på engelska

Parter

Klagande: Giorgio Armani SpA (Milano, Italien) (ombud: advokat S. Martínez-Almeida y Alejos-Pita)

Motpart: Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO)

Motpart vid överklagandenämnden: Felipe Domingo Asunción (Madrid, Spanien)

Uppgifter om förfarandet vid EUIPO

Varumärkessökande: Sökanden i förfarandet vid tribunalen

Omtvistat varumärke: Ansökan om EU-figurmärke GIORGIO ARMANI le Sac 11 – Ansökan om registrering nr 13 826 623

Förfarande vid EUIPO: Invändningsförfarande

Överklagat beslut: Beslut meddelat av fjärde överklagandenämnden vid EUIPO den 13 augusti 2018 i ärende R 2462/2017-4

Yrkanden

Klaganden yrkar att tribunalen ska

ändra det överklagade beslutet och fastställa att klagandens överklagande till överklagandenämnden är välgrundat och därmed att invändningen ska ogillas och att registreringsansökan ska bifallas, eller ogiltigförklara det angripna beslutet,

förplikta EUIPO och i förekommande fall intervenienten, att ersätta rättegångskostnaderna och kostnaderna för överklagande vid EUIPO.

Grunder

Åsidosättande av processuella regler som är tillämpliga på förfarandet vid EUIPO och särskilt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1001.

Åsidosättande av artikel 8.1 b i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1001.

Åsidosättande av artiklarna 18 och 47.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1001.