21.1.2019   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 25/43


31. oktoobril 2018 esitatud hagi – Armani versus EUIPO – Asunción (GIORGIO ARMANI le Sac 11)

(Kohtuasi T-653/18)

(2019/C 25/56)

Hagiavalduse keel: inglise

Pooled

Hageja: Giorgio Armani SpA (Milano, Itaalia) (esindaja: advokaat S. Martínez-Almeida y Alejos-Pita)

Kostja: Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO)

Teine menetluspool apellatsioonikojas: Felipe Domingo Asunción (Madrid, Hispaania)

Andmed EUIPO menetluse kohta

Vaidlusaluse kaubamärgi taotleja: hageja Üldkohtus

Vaidlusalune kaubamärk: ELi kujutismärgi GIORGIO ARMANI le Sac 11 taotlus – registreerimistaotlus nr 13 826 623

Menetlus EUIPOs: vastulausemenetlus

Vaidlustatud otsus: EUIPO neljanda apellatsioonikoja 13. augusti 2018. aasta otsus asjas R 2462/2017-4

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

muuta vaidlustatud otsust, otsustades, et hageja poolt apellatsioonikojale esitatud kaebus on põhjendatud, ning et seega tuleb vastulause tagasi lükata ja ELi kaubamärgi taotlus rahuldada, või teise võimalusena tühistada vaidlustatud otsus;

mõista kohtukulud ja EUIPO apellatsioonikoja menetluse kulud välja EUIPO-lt ja olukorrast sõltuvalt menetlusse astujalt.

Väited

EUIPO menetlust reguleerivata õigusnormide ja eelkõige Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2017/1001 artikli 94 rikkumine;

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2017/1001 artikli 8 lõike 1 punkti b rikkumine;

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2017/1001 artikli 18 ja artikli 47 lõike 2 rikkumine.