7.1.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 4/39


Žaloba podaná 30. októbra 2018 – Porus/EUIPO (oral Dialysis)

(Vec T-652/18)

(2019/C 4/52)

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Porus GmbH (Monheim am Rhein, Nemecko) (v zastúpení: C. Weil, Rechtsanwalt)

Žalovaný: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO)

Údaje týkajúce sa konania pred EUIPO

Dotknutá sporná ochranná známka: slovná ochranná známka Európskej únie oral Dialysis – prihláška č. 16 774 259

Napadnuté rozhodnutie: rozhodnutie druhého odvolacieho senátu EUIPO zo 14. septembra 2018 vo veci R 1375/2018-2

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil napadnuté rozhodnutie,

vyhovel žalobe,

uložil EUIPO povinnosť nahradiť trovy konania.

Uvádzaný žalobný dôvod

porušenie článku 7 ods. 1 písm. b) a c) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1001.