7.1.2019   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 4/39


30. oktoobril 2018 esitatud hagi – Porus versus EUIPO (oral Dialysis)

(Kohtuasi T-652/18)

(2019/C 4/52)

Kohtumenetluse keel: saksa

Pooled

Hageja: Porus GmbH (Monheim am Rhein, Saksamaa) (esindaja: advokaat C. Weil)

Kostja: Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO)

Andmed EUIPO menetluse kohta

Vaidlusalune kaubamärk: ELi sõnamärgi oral Dialysis taotlus – registreerimistaotlus nr 16 774 259

Vaidlustatud otsus: EUIPO teise apellatsioonikoja 14. septembri 2018. aasta otsus asjas R 1375/2018-2

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada vaidlustatud otsus;

rahuldada hagi;

mõista kohtukulud välja EUIPO-lt.

Väide

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2017/1001 artikli 7 lõike 1 punktide b ja c rikkumine.