7.1.2019   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 4/39


Žaloba podaná dne 30. října 2018 – Porus v. EUIPO (oral Dialysis)

(Věc T-652/18)

(2019/C 4/52)

Jednací jazyk: němčina

Účastníci řízení

Žalobkyně: Porus GmbH (Monheim am Rhein, Německo) (zástupce: C. Weil, advokát)

Žalovaný: Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO)

Údaje týkající se řízení před EUIPO

Sporná ochranná známka: Přihláška slovní ochranné známky Evropské unie oral Dialysis – Přihláška č. 16 774 259

Napadené rozhodnutí: Rozhodnutí druhého odvolacího senátu EUIPO ze dne 14. září 2018, ve věci R 1375/2018-2

Návrhová žádání

Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál:

napadené rozhodnutí zrušil;

vyhověl žalobě;

uložil EUIPO náhradu nákladů řízení.

Dovolávaný žalobní důvod

Porušení článku 7 odst. 1 písm. b) a c) nařízení (EU) 2017/1001 Evropského parlamentu a Rady.