14.1.2019   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 16/56


Skarga wniesiona w dniu 29 października 2018 r. – Reaktor Group / EUIPO (REAKTOR)

(Sprawa T-650/18)

(2019/C 16/67)

Język postępowania: fiński

Strony

Strona skarżąca: Reaktor Group Oy (Helsinki, Finlandia) (przedstawiciel: adwokat L. Laaksonen)

Strona pozwana: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO)

Dane dotyczące postępowania przed EUIPO

Sporny znak towarowy: Słowny unijny znak towarowy REAKTOR – zgłoszenie nr 13 752 522

Zaskarżona decyzja: Decyzja Drugiej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie R 2626/2017-2

Żądanie

Strona skarżąca wnosi do Sądu o:

stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji Drugiej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie R 2626/2017 w zakresie, w jakim na mocy tej decyzji Druga Izba Odwoławcza na podstawie art. 7 ust. 1 lit. b) i c) rozporządzenia 2017/1001 odrzuciła zgłoszenie nr 13752522 unijnego znaku towarowego REAKTOR dla towarów i usług z klas 9, 41 i 42, oraz dopuszczenie zgłoszenia znaku towarowego REAKTOR do publikacji i rejestracji w całości dla wszystkich zgłoszonych towarów i usług;

obciążenie EUIPO kosztami postępowania przed Sądem oraz kosztami postępowania przed Izbą Odwoławczą (w tym kosztami reprezentacji).

Podniesione zarzuty

Naruszenie art. 7 ust. 1 lit. b) i c) rozporządzenia 2017/1001.