14.1.2019   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 16/56


Prasība, kas celta 2018. gada 29. oktobrī – Reaktor Group/EUIPO (“REAKTOR”)

(Lieta T-650/18)

(2019/C 16/67)

Tiesvedības valoda – somu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Reaktor Group Oy (Helsinki, Somija) (pārstāvis: L. Laaksonen, advokāts)

Atbildētājs: Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs (EUIPO)

Informācija par procesu EUIPO

Attiecīgā strīdus preču zīme: Eiropas Savienības vārdiska preču zīme “REAKTOR” – reģistrācijas pieteikums Nr. 13 752 522

Apstrīdētais lēmums: EUIPO Apelācijas otrās padomes 2018. gada 27. augusta lēmums lietā R 2626/2017-2

Prasījumi

Prasītājas prasījumi Vispārējai tiesai ir šādi:

atcelt apstrīdēto EUIPO Apelācijas otrās padomes 2018. gada 27. augusta lēmumu lietā R 2626/2017-2, ciktāl ar to Apelācijas otrā padome ir noraidījusi Eiropas Savienības preču zīmes “REAKTOR” reģistrācijas pieteikumu Nr. 13752522 attiecībā uz noteiktām 9., 41. un 42. klasē ietilpstošām precēm un pakalpojumiem saskaņā ar Regulas 2017/1001 7. panta 1. punkta b) un c) apakšpunktu, un atļaut pieteiktās preču zīmes “REAKTOR” publicēšanu un reģistrāciju pilnā apjomā attiecībā uz visām pieteiktajām precēm un pakalpojumiem;

piespriest EUIPO atlīdzināt tiesāšanās izdevumus, kas prasītājai radušies tiesvedībā Vispārējā tiesā un procesā Apelācijas padomē (tostarp pārstāvības izmaksas).

Izvirzītais pamats:

Regulas 2017/1001 7. panta 1. punkta b) un c) apakšpunkta pārkāpums.