17.12.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 455/32


Жалба, подадена на 23 октомври 2018 г. — ZM и др./Съвет

(Дело T-632/18)

(2018/C 455/42)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподатели: ZM, ZN и ZO (представител: N. de Montigny, адвокат)

Ответник: Съвет на Европейския съюз

Искания на жалбоподателите

Жалбоподателите искат от Общия съд:

да отмени увреждащите отделните жалбоподатели решения, а именно отказите на ОН да им възстанови разходите за образование за 2017/2018 година, постановени в различна форма според конкретните за всеки от жалбоподателите обстоятелства:

било чрез индивидуално решение (и по-точно писмо по електронната поща), което съдържа изричен отказ за възстановяване,

било чрез отбелязването „processed“ в профила в Sysper, смятано от жалбоподателя за отказ, тъй като в следващия издаден фиш за заплата през следващия месец (най-рано на 10 число понеже това е датата на изпращане на фишовете за заплата) не е отразено никакво възстановяване на суми или е отразено само възстановяване на пътни разходи,

да осъди ответника да заплати съдебните разноски.

Основания и основни доводи

В подкрепа на жалбата си жалбоподателите излагат четири основания.

Първото — нарушение на член 3, параграф 1 от приложение VII към Правилника на длъжностните лица на Европейския съюз и на общите разпоредби за изпълнение, отнасящи се до възстановяването на медицинските разходи, тъй като с възприетото ново тълкувание ответникът нарушил придобити права, оправдани правни очаквания, правната сигурност и принципа на добра администрация.

Второто — нарушение на правата на детето, на правото на зачитане на семейния живот и на правото на образование.

Третото — нарушение на принципа за равно третиране и на принципа за недопускане на дискриминация.

Четвъртото — липса на реално претегляне на интересите на жалбоподателите и незачитане на принципа на пропорционалност, опорочаващи обжалваното решение.