10.12.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 445/23


Sag anlagt den 18. oktober 2018 — mobile.de mod EUIPO (Gengivelse af en bil i en taleboble)

(Sag T-629/18)

(2018/C 445/29)

Processprog: tysk

Parter

Sagsøger: mobile.de GmbH (Dreilinden, Tyskland) (ved advokat T. Lührig)

Sagsøgt: Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO)

Oplysninger vedrørende sagen for EUIPO

Det omtvistede varemærke: EU-figurmærket (gengivelse af en bil i en taleboble) — registreringsansøgning nr. 15 598 931

Den anfægtede afgørelse: Afgørelse truffet den 7. august 2018 af Fjerde Appelkammer ved EUIPO (sag R 2653/2017-4)

Påstande

Den anfægtede afgørelse annulleres.

EUIPO tilpligtes at betale sagsomkostningerne.

Anbringender

Tilsidesættelse af artikel 49, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/1001

Tilsidesættelse af artikel 71, stk. 1, andet punktum, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/1001

Tilsidesættelse af artikel 68, stk. 1, fjerde punktum, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/1001, sammenholdt med artikel 23, stk. 1, litra d), i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2018/625

Tilsidesættelse af artikel 68, stk. 1, fjerde punktum, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/1001, sammenholdt med artikel 23, stk. 1, litra e), og artikel 22, stk. 1, litra b), i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2018/625.