10.12.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 445/23


Жалба, подадена на 18 октомври 2018 г. — mobile.de/EUIPO (Изображение на кола в диалогов балон)

(Дело T-629/18)

(2018/C 445/29)

Език на производството: немски

Страни

Жалбоподател: mobile.de GmbH (Драйлинден, Германия) (представител: T. Lührig, Rechtsanwalt)

Ответник: Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO)

Данни за производството пред EUIPO

Спорна марка: регистрация на фигуративна марка на Европейския съюз (Изображение на кола в диалогов балон) — заявка за регистрация № 15 598 931

Обжалвано решение: решение на четвърти апелативен състав на EUIPO от 7 август 2018 г. по преписка R 2653/2017-4

Искания

Жалбоподателят моли Общия съд:

да отмени обжалваното решение,

да осъди EUIPO да заплати съдебните разноски.

Изложени основания

Нарушение на член 49, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2017/1001 на Европейския парламент и на Съвета,

Нарушение на член 71, параграф 1, второ изречение от Регламент (ЕС) 2017/1001 на Европейския парламент и на Съвета,

Нарушение на член 68, параграф 1, четвърто изречение от Регламент (ЕС) 2017/1001 на Европейския парламент и на Съвета във връзка с член 23, параграф 1, буква г) от Делегиран регламент (ЕС) 2018/625 на Комисията,

Нарушение на член 68, параграф 1, четвърто изречение от Регламент (ЕС) 2017/1001 на Европейския парламент и на Съвета във връзка с член 23, параграф 1, буква д) и член 22, параграф 1, буква б) от Делегиран регламент (ЕС) 2018/625 на Комисията.