17.12.2018   

HR

Službeni list Europske unije

C 455/31


Tužba podnesena 22. listopada 2018. – E.J. Papadopoulos protiv EUIPO-a – Europastry (fripan VIENNOISERIE CAPRICE Pur Beurre)

(Predmet T-628/18)

(2018/C 455/41)

Jezik postupka: engleski

Stranke

Tužitelj: Viomichania mpiskoton kai eidon diatrofis E.J. Papadopoulos S.A. (Moschato-Tavros, Grčka) (zastupnici: C. Chrysanthis, P.–V. Chardalia i A. Vasilogamvrou, odvjetnici)

Tuženik: Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO)

Druga stranka u postupku pred žalbenim vijećem: Europastry, SA (Sant Cugat del Vallès, Španjolska)

Podaci o postupku pred EUIPO-om

Podnositelj prijave spornog žiga: druga stranka pred žalbenim vijećem

Predmetni sporni žig: prijava figurativnog žiga Europske unije fripan VIENNOISERIE CAPRICE Pur Beurre – prijava za registraciju br. 13 125 265

Postupak pred EUIPO-om: postupak povodom prigovora

Pobijana odluka: odluka petog žalbenog vijeća EUIPO-a od 8. kolovoza 2018. u predmetu R 493/2018-5

Tužbeni zahtjev

Tužitelj od Općeg suda zahtijeva da:

poništi pobijanu odluku;

naloži EUIPO-u i društvu Europastry, SA, ako stupi u postupak kao intervenijent, snošenje troškova.

Tužbeni razlog

Povreda članka 8. stavka 1. točke (b) Uredbe Vijeća (EZ) br. 207/2009.