17.12.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 455/31


Жалба, подадена на 22 октомври 2018 г. — E.J. Papadopoulos/EUIPO — Europastry (fripan VIENNOISERIE CAPRICE Pur Beurre)

(Дело T-628/18)

(2018/C 455/41)

Език на жалбата: английски

Страни

Жалбоподател: Viomichania mpiskoton kai eidon diatrofis E.J. Papadopoulos S.A. (Мосхатон-Таврос, Гърция) (представители: C. Chrysanthis, P.–V. Chardalia и A. Vasilogamvrou, lawyers)

Ответник: Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO)

Друга страна в производството пред апелативния състав: Europastry, SA (Сан Кугат дел Вайес, Испания)

Данни за производството пред EUIPO

Заявител на спорната марка: другата страна в производството пред апелативния състав

Спорна марка: заявка за фигуративна марка на Европейския съюз „fripan VIENNOISERIE CAPRICE Pur Beurre“ — заявка за регистрация № 13 125 265

Производство пред EUIPO: производство по възражение

Обжалвано решение: решение на пети апелативен състав на EUIPO от 8 август 2018 г. по преписка R 493/2018-5

Искания

Жалбоподателят моли Общия съд:

да отмени обжалваното решение,

да осъди EUIPO и Europastry, SA — в случай че встъпи в производството, да заплатят съдебните разноски.

Изложено основание

Нарушение на член 8, параграф 1, буква б) от Регламент № 207/2009 на Съвета.