10.12.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 445/23


Жалба, подадена на 18 октомври 2018 г. — Gres de Aragón/EUIPO (GRES ARAGÓN)

(Дело T-624/18)

(2018/C 445/28)

Език на производството: испански

Страни

Жалбоподател: Gres de Aragón, SA (Alcalñiz, Испания) (представител: J. Learte Álvarez, abogado)

Ответник: Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO)

Данни за производството пред EUIPO

Спорна марка: заявка за фигуративна марка на Европейския съюз „GRES ARAGÓN“— заявка за регистрация № 16 311 938

Обжалвано решение: решение на първи апелативен състав на EUIPO от 16 август 2018 г. по преписка R 2269/2017-1

Искания

Жалбоподателят моли Общия съд:

да отмени обжалваното решение, доколкото с него се отхвърля заявка № 16 311 938 за регистрация на марката на Европейския съюз „GRES ARAGÓN“ за част от заявените в нея стоки/услуги,

да разреши по-нататъшното предвижване на заявката за всички заявени в първоначалната заявка стоки и услуги,

да осъди EUIPO да заплати съдебните разноски.

Изложено основание

Нарушение на член 7, параграф 1, букви б) и в), и на член 7, параграфи 2 и 3 от Регламент (ЕС) 2017/1001 на Европейския парламент и на Съвета.