26.11.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 427/102


Överklagande ingett den 8 oktober 2018 – Wewi Mobile mot EUIPO (Fi Network)

(Mål T-601/18)

(2018/C 427/134)

Rättegångsspråk: spanska

Parter

Klagande: Wewi Mobile, SL (Villena, Spanien) (ombud: advokaterna J. C. Erdozain López, L. Montoya Terán och J. Galán López)

Motpart: Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO)

Uppgifter om förfarandet vid EUIPO

Omtvistat varumärke: Ansökan om registrering av EU-ordmärket Fi Network – Registreringsansökan nr 16 026 601

Överklagat beslut: Beslut meddelat av första överklagandenämnden vid EUIPO den 12 juli 2018 i ärende R 1462/2017-1

Yrkanden

Klaganden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara det överklagade beslutet, förutom vad gäller registrering av varumärket för ”magneter, magnetiseringsapparater och avmagnetiserare”, och

förplikta EUIPO att ersätta rättegångskostnaderna.

Grund

Åsidosättande av artikel 7.1 b och c i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1001.