26.11.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 427/102


Žaloba podaná 8. októbra 2018 – Wewi Mobile/EUIPO (Fi Network)

(Vec T-601/18)

(2018/C 427/134)

Jazyk konania: španielčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Wewi Mobile, SL (Villena, Španielsko) (v zastúpení: J. C. Erdozain López, L. Montoya Terán a J. Galán López, advokáti)

Žalovaný: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO)

Údaje týkajúce sa konania pred EUIPO

Dotknutá sporná ochranná známka: slovná ochranná známka Spoločenstva „Fi Network“ – prihláška č. 16 026 601

Napadnuté rozhodnutie: rozhodnutie prvého odvolacieho senátu EUIPO z 12. júla 2018 vo veci R 1462/2017-1

Návrh

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil napadnuté rozhodnutie s výnimkou časti odkazujúcej na zápis ochrannej známky pre „magnety, magnetizujúce a demagnetizujúce zariadenia“.

uložil EUIPO povinnosť nahradiť trovy konania.

Uvádzaný žalobný dôvod

Porušenie článku 7 ods. 1 písm. b) a c) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2017/1001.