26.11.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 427/102


8. oktoobril 2018 esitatud hagi – Wewi Mobile versus EUIPO (Fi Network)

(Kohtuasi T-601/18)

(2018/C 427/134)

Kohtumenetluse keel: hispaania

Pooled

Hageja: Wewi Mobile, SL (Villena, Hispaania) (esindajad: advokaadid J. C. Erdozain López, L. Montoya Terán ja J. Galán López)

Kostja: Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO)

Andmed EUIPO menetluse kohta

Vaidlusalune kaubamärk: Euroopa Liidu sõnamärgi Fi Network taotlus – registreerimistaotlus nr 16 026 601

Vaidlustatud otsus: EUIPO esimese apellatsioonikoja 12. juuli 2018. aasta otsus asjas R 1462/2017-1

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada vaidlustatud otsus, välja arvatud osas, milles kaubamärk registreeritakse „magnetite, magneetijate ja demagneetijate“ jaoks, ning

mõista kohtukulud välja EUIPO-lt.

Väide

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2017/1001 artikli 7 lõike 1 punktide b ja c rikkumine.