26.11.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 427/102


Sag anlagt den 8. oktober 2018 — Wewi Mobile mod EUIPO (Fi Network)

(Sag T-601/18)

(2018/C 427/134)

Processprog: spansk

Parter

Sagsøger: Wewi Mobile, SL (Villena, Spanien) (ved advokaterne J.C. Erdozain López, L. Montoya Terán og J. Galán López)

Sagsøgt: Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO)

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Det omhandlede EU-varemærke: Ansøgning om ordmærket Fi Network — registreringsansøgning nr. 16 026 601

Den anfægtede afgørelse: Afgørelse truffet den 12. juli 2018 af Første Appelkammer ved EUIPO (sag R 1462/2017-1)

Sagsøgerens påstande

Den anfægtede afgørelse annulleres bortset fra dens godkendelse af varemærket for »magneter, magnetiserings og afmagnetiseringsvarer«.

EUIPO tilpligtes at betale sagsomkostningerne.

Anbringende

Tilsidesættelse af artikel 7, stk. 1, litra b) og c), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/1001.