26.11.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 427/98


Talan väckt den 28 september 2018 – Wywiał-Prząda mot kommissionen

(Mål T-592/18)

(2018/C 427/129)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Katarzyna Wywiał-Prząda (Wezembeek-Oppem, Belgien) (ombud: advokaterna S. Orlandi och T. Martin)

Svarande: Europeiska kommissionen

Yrkanden

Sökanden yrkar att tribunalen ska

slå fast följande

att beslutet av den 23 november 2017 om att inte bevilja sökanden utlandstillägget ska ogiltigförklaras, och

att kommissionen ska förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Till stöd för sin talan åberopar sökanden två grunder.

1.

Första grunden: Sökanden gör för det första gällande åsidosättande av artikel 4.1 a i bilaga VII till tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska unionen, såsom den har tolkats av domstolen i domen av den 21 juni 2017 kommissionen/Hosman-Chevalier (C-424/05 P, EU:C:2007:367), eftersom den period då hon var bosatt i Belgien under referensperioden och hade diplomatstatus kan jämföras med ett förhållande ”som följer av arbete som utförts för en annan stat eller internationell organisation”.

2.

Andra grunden: För det fall att tribunalen skulle finna att denna period ska beaktas gör sökanden gällande att artikel 4.1 a i bilaga VII till tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska unionen har åsidosatts, eftersom det under alla omständigheter ska anses att hon under den tid hon var i Belgien – vilket uteslutande är kopplat till hennes makes tjänst vid en diplomatisk beskickning – under referensperioden, inte hade för avsikt att vara där stadigvarande vilket ovillkorligen är förknippat med begreppet hemvist.