26.11.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 427/98


Žaloba podaná 28. septembra 2018 – Wywiał-Prząda/Komisia

(Vec T-592/18)

(2018/C 427/129)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobkyňa: Katarzyna Wywiał-Prząda (Wezembeek-Oppem, Belgicko) (v zastúpení: S. Orlandi a T. Martin, avocats)

Žalovaná: Európska komisia

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd

určil a rozhodol, že:

rozhodnutie z 23. novembra 2017, ktorým sa zamietol jej nárok na príspevok na expatriáciu sa zrušuje,

uložil Komisii povinnosť nahradiť trovy konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojej žaloby, žalobkyňa uvádza dva žalobné dôvody.

1.

Prvý žalobný dôvod, uvedený v prvom rade a založený na porušení článku 4 ods. 1 písm. a) prílohy VII Služobného poriadku úradníkov Európskej únie, vyloženého rozsudkom z 21. júna 2007, Komisia/Hosman-Chevalier (C-424/05 P, EU:C:2007:367), pretože obdobie, počas ktorého mala bydlisko v Belgicku počas referenčného obdobia, v ktorom mala diplomatické postavenie, treba považovať za situáciu „vyplývajúcu z práce vykonanej pre iný štát alebo pre medzinárodnú organizáciu“.

2.

Druhý žalobný dôvod, uvedený subsidiárne pre prípad, že toto obdobie nemožno nezohľadniť, založený na porušení článku 4 ods. 1 písm. a) prílohy VII Služobného poriadku úradníkov Európskej únie, pretože v každom prípade treba dospieť k záveru, že počas tohto referenčného obdobia nemala v úmysle, aby jej prítomnosť na území Belgicka, ktorá bola nerozlučne spojená s diplomatickou misiou jej manžela, nadobudla stály charakter, ktorý je vlastný pojmu obvyklý pobyt.