26.11.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 427/98


28. septembril 2018 esitatud hagi – Wywiał-Prząda versus komisjon

(Kohtuasi T-592/18)

(2018/C 427/129)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Katarzyna Wywiał-Prząda (Wezembeek-Oppem, Belgia) (esindajad: advokaadid S. Orlandi ja T. Martin)

Kostja: Euroopa Komisjon

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

teha otsus, millega

tühistatakse 23. novembri 2017. aasta otsus, millega keelduti talle kodumaalt lahkumise toetuse maksmisest;

mõista kohtukulud välja Euroopa Komisjonilt.

Väited ja peamised argumendid

Hagi põhjenduseks esitab hageja kaks väidet.

1.

Esimese võimalusena esitatud esimese väide kohaselt on rikutud Euroopa Liidu ametnike personalieeskirjade VII lisa artikli 4 lõike 1 punkti a – mida on tõlgendatud 21. juuni 2007. aasta kohtuotsuses komisjon vs. Hosman-Chevalier (C-424/05 P, EU:C:2007:367) –, kuna periood, mil ta elas Belgias arvestusperioodi jooksul diplomaadi staatuses on samastatav „teisele riigile või rahvusvahelisele organisatsioonile tehtud tööst tuleneva“ olukorraga.

2.

Teise võimalusena esitatud teise väite kohaselt on juhul, kui seda perioodi ei ole võimalik arvestamata jätta, rikutud Euroopa Liidu ametnike personalieeskirjade VII lisa artikli 4 lõike 1 punkti a, kuna tuleb igal juhul asuda seisukohale, et ta ei soovinud arvestusperioodil muuta oma Belgias viibimist – mis on lahutamatult seotud tema abikaasa diplomaatilise teenistusega – püsivaks, mis on omane alalise elukoha mõistele.