26.11.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 427/94


Жалба, подадена на 28 септември 2018 г. — Boxer Barcelona/EUIPO — X-Technology Swiss (XBOXER)

(Дело T-582/18)

(2018/C 427/124)

Език на жалбата: испански

Страни

Жалбоподател: Boxer Barcelona, SL (Барселона, Испания) (представител: A. Canela Giménez, адвокат)

Ответник: Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO)

Друга страна в производството пред апелативния състав: X-Technology Swiss GmbH (Волерау, Швейцария)

Данни за производството пред EUIPO

Заявител на спорната марка: жалбоподателят

Спорна марка: Заявка за фигуративна марка на Европейския съюз „XBOXER“ — Заявка за регистрация № 11 673 068

Производство пред EUIPO: производство по възражение

Обжалвано решение: решение на пети апелативен състав на EUIPO от 12 юли 2018 г. по преписка R 2186/2017-5

Искания

Жалбоподателят моли Общия съд:

да отмени обжалваното решение,

да осъди EUIPO да заплати съдебните разноски.

Изложени основания

Недостатъчност на представените от възразяващия доказателства за използване,

Липса на объркване, що се отнася до сходството между конфликтните марки и заявената марка.