3.12.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 436/54


Жалба, подадена на 25 септември 2018 г. — W. Kordes’ Söhne Rosenschulen/EUIPO (Kordes’ Rose Monique)

(Дело T-569/18)

(2018/C 436/77)

Език на производството: немски

Страни

Жалбоподател: W. Kordes’ Söhne Rosenschulen GmbH & Co KG (Клайн Офензет-Шпариесхоп, Германия) (представител: G. Würtenberger, Rechtsanwalt)

Ответник: Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO)

Данни за производството пред EUIPO

Спорна марка: заявка за словна марка на Европейския съюз „Kordes’ Rose Monique“ — заявка за регистрация № 15 856 743

Обжалвано решение: решение на първи апелативен състав на EUIPO от 12 юли 2018 г. по преписка R 1929/2017-1

Искания

Жалбоподателят моли Общия съд:

да отмени обжалваното решение,

да осъди EUIPO да заплати съдебните разноски.

Изложени основания

нарушение на член 7, параграф 1, буква м) от Регламент (ЕС) 2017/1001 на Европейския парламент и на Съвета,

нарушение на член 95 от Регламент (ЕС) 2017/1001 на Европейския парламент и на Съвета.