26.11.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 427/92


Överklagande ingett den 24 september 2018 – Local-e-motion mot EUIPO – Volkswagen (WE)

(Mål T-568/18)

(2018/C 427/121)

Överklagandet är avfattat på tyska

Parter

Klagande: Local-e-motion GmbH (Dorsten, Tyskland) (Ombud: advokaten D. Sprenger)

Motpart: Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO)

Motpart vid överklagandenämnden: Volkswagen AG (Wolfsburg, Tyskland)

Uppgifter om förfarandet vid EUIPO

Varumärkessökande: Klaganden

Omtvistat varumärke: Registrering som EU-varumärke av figurmärket WE med färgerna svart, rött och grått – Registreringsansökan nr 15 225 675

Förfarande vid EUIPO: Invändningsförfarande

Överklagat beslut: Beslut meddelat av fjärde överklagandenämnden vid EUIPO den 12 juli 2018 i ärende R 128/2018-4

Yrkanden

Klaganden yrkar att tribunalen ska

ändra det överklagade beslutet på så sätt att invändningen avslås,

förplikta EUIPO att ersätta rättegångskostnaderna.

Grund

Åsidosättande av artikel 8.1 b i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2017/1001