26.11.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 427/92


Sag anlagt den 24. september 2018 — Local-e-motion mod EUIPO — Volkswagen (WE)

(Sag T-568/18)

(2018/C 427/121)

Stævningen er affattet på tysk

Parter

Sagsøger: Local-e-motion GmbH (Dorsten, Tyskland) (ved advokat D. Sprenger)

Sagsøgt: Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO)

Den anden part i sagen for appelkammeret: Volkswagen AG (Wolfsburg, Tyskland)

Oplysninger vedrørende sagen for EUIPO

Ansøger af det omtvistede varemærke: Local-e-motion GmbH

Det omtvistede varemærke: Ansøgning om registrering af EU-figurmærket WE med farveangivelsen sort, rød og grå — registreringsansøgning nr. 15 225 675

Sagen for EUIPO: Indsigelsessag

Den anfægtede afgørelse: Afgørelse truffet den 12. juli 2018 af Fjerde Appelkammer ved EUIPO (sag R 128/2018-4)

Påstande

Den anfægtede afgørelse ændres, idet indsigelsen forkastes.

EUIPO tilpligtes at betale sagsomkostningerne.

Anbringende

Tilsidesættelse af artikel 8, stk. 1, litra b), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/1001.