26.11.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 427/92


Жалба, подадена на 24 септември 2018 г. — Local-e-motion/EUIPO — Volkswagen (WE)

(Дело T-568/18)

(2018/C 427/121)

Език на жалбата: немски

Страни

Жалбоподател: Local-e-motion GmbH (Дорстен, Германия) (представител: D. Sprenger, Rechtsanwalt)

Ответник: Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO)

Друга страна в производството пред апелативния състав: Volkswagen AG (Волфсбург, Германия)

Данни за производството пред EUIPO

Заявител на спорната марка: жалбоподателят

Спорна марка: заявка за фигуративна марка на Европейския съюз „WE“ с посочване на цветовете черно, червено и сиво — заявка за регистрация № 15 225 675

Производство пред EUIPO: производство по възражение

Обжалвано решение: решение на четвърти апелативен състав на EUIPO от 12 юли 2018 г. по преписка R 128/2018-4

Искания

Жалбоподателят моли Общия съд:

да измени обжалваното решение като отхвърли възражението,

да осъди EUIPO да заплати съдебните разноски.

Изложено основание

Нарушение на член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕС) 2017/1001 на Европейския парламент и на Съвета.