5.11.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 399/56


Жалба, подадена на 13 септември 2018 г. — Atos Medical/EUIPO — Andreas Fahl Medizintechnik- Vertrieb (Medizinische Pflaster)

(Дело T-560/18)

(2018/C 399/72)

Език на жалбата: немски

Страни

Жалбоподател: Atos Medical GmbH (Тройсдорф, Германия) (представител: K. Middelhoff, Rechtsanwältin)

Ответник: Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO)

Друга страна в производството пред апелативния състав: Andreas Fahl Medizintechnik- Vertrieb GmbH (Кьолн, Германия)

Данни за производството пред EUIPO

Притежател на спорния промишлен дизайн: другата страна в производството пред апелативния състав

Спорен промишлен дизайн: промишлен дизайн на Общността № 1339246-0004

Обжалвано решение: решение на трети апелативен състав на EUIPO от 29 юни 2018 г. по преписка R 2216/2016-3

Искания

Жалбоподателят моли Общия съд:

да отмени обжалваното решение,

да осъди EUIPO да заплати съдебните разноски.

в случай че встъпилата страна участва в производството, жалбоподателят освен това иска:

да се осъди встъпилата страна да заплати направените от нея съдебни разноски.

Изложени основания

Нарушение на член 4, параграф 1 от Регламент № 6/2002 на Съвета,

Нарушение на членове 5 и 6 от Регламент № 6/2002 на Съвета;

Нарушение на член 25, параграф 1 от Регламент № 6/2002 на Съвета.