5.11.2018   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 399/55


Skarga wniesiona w dniu 13 września 2018 r. – Atos Medical / EUIPO – Andreas Fahl Medizintechnik- Vertrieb (Plaster medyczny)

(Sprawa T-559/18)

(2018/C 399/71)

Język skargi: niemiecki

Strony

Strona skarżąca: Atos Medical GmbH (Troisdorf, Niemcy) (przedstawiciel: adwokat K. Middelhoff)

Strona pozwana: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO)

Druga strona w postępowaniu przed izbą odwoławczą: Andreas Fahl Medizintechnik- Vertrieb GmbH (Kolonia, Niemcy)

Dane dotyczące postępowania przed EUIPO

Właściciel spornego wzoru: Andreas Fahl Medizintechnik- Vertrieb GmbH

Sporny wzór: Wzór wspólnotowy nr 1339246-0009

Zaskarżona decyzja: Decyzja Trzeciej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie R 2215/2016-3

Żądania

Strona skarżąca wnosi do Sądu o:

stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji;

obciążenie EUIPO kosztami postępowania;

W przypadku wstąpienia przez interwenienta do postępowania skarżąca wnosi ponadto o:

nakazanie interwenientowi pokrycia własnych kosztów.

Podniesione zarzuty

Naruszenie art. 4 ust. 1 rozporządzenia nr 6/2002;

Naruszenie art. 5 i art. 6 rozporządzenia nr 6/2002;

Naruszenie art. 25 ust. 1 rozporządzenia nr 6/2002.