5.11.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 399/55


Prasība, kas celta 2018. gada 13. septembrī – Atos Medical/EUIPO – Andreas Fahl Medizintechnik- Vertrieb (Medicīniskie plāksteri)

(Lieta T-559/18)

(2018/C 399/71)

Valoda, kādā sagatavots prasības pieteikums – vācu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Atos Medical GmbH (Troisdorf, Vācija) (pārstāve: K. Middelhoff, advokāte)

Atbildētājs: Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs (EUIPO)

Otra procesa EUIPO Apelācijas padomē dalībniece: Andreas Fahl Medizintechnik- Vertrieb GmbH (Ķelne, Vācija)

Informācija par procesu EUIPO

Strīdus dizainparauga īpašniece: otra procesa EUIPO Apelācijas padomē dalībniece

Attiecīgais strīdus dizainparaugs: Kopienas dizainparaugs Nr. 1339246-0009

Apstrīdētais lēmums: EUIPO Apelācijas trešās padomes 2018. gada 29. jūnija lēmums lietā R 2215/2016-3

Prasījumi

Prasītājas prasījumi Vispārējai tiesai ir šādi:

atcelt apstrīdēto lēmumu;

piespriest EUIPO atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Gadījumā, ja tiesvedībā piedalītos persona, kas iestājusies lietā, prasītājas prasījums ir arī:

piespriest personai, kas iestājusies lietā, segt savus tiesāšanās izdevumus pašai.

Izvirzītie pamati:

Padomes Regulas (EK) Nr. 6/2002 4. panta 1. punkta pārkāpums;

Padomes Regulas (EK) Nr. 6/2002 5. un 6. panta pārkāpums;

Padomes Regulas (EK) Nr. 6/2002 25. panta 1. punkta pārkāpums.