12.11.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 408/58


Acțiune introdusă la 21 septembrie 2018 – Lupu/EUIPO – Et Djili Soy Dzhihangir Ibryam (Djili DS)

(Cauza T-558/18)

(2018/C 408/75)

Limba în care a fost formulată acțiunea: engleza

Părțile

Reclamant: Victor Lupu (București, România) (reprezentant: P. A. Acsinte, avocat)

Pârât: Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO)

Cealaltă parte din procedura care s-a aflat pe rolul camerei de recurs: Et Djili Soy Dzhihangir Ibryam (Dulovo, Bulgaria)

Datele privind procedura în fața EUIPO

Solicitantul mărcii în litigiu: cealaltă parte din procedura care s-a aflat pe rolul camerei de recurs

Marca în litigiu: cererea de înregistrare a mărcii Uniunii Europene figurative Djili DS – cererea de înregistrare nr. 8 404 551

Procedura care s-a aflat pe rolul EUIPO: procedură de opoziție

Decizia atacată: Decizia Camerei a cincea de recurs a EUIPO din 5 iunie 2018 în cauza R 2391/2017-5

Concluziile

Reclamantul solicită Tribunalului:

anularea deciziei atacate;

admiterea opoziției împotriva înregistrării mărcii solicitate (cererea de înregistrare a unei mărci a Uniunii nr. 8 404 551) și/sau anularea/declararea înregistrării ca nefiind valabilă.

Motivele invocate

încălcarea articolului 1 din Primul Protocol al Convenției Europene a Drepturilor Omului și a articolului 6 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului;

încălcarea normei 20 alineatul (7) literele (a) și (c) din Regulamentul (CE) nr. 2868/95 al Comisiei din 13 decembrie 1995 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 40/94 al Consiliului privind marca comunitară;

încălcarea articolului 53 alineatul (2) litera (c) și (d) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009 în legătură cu dreptul de autor al reclamantului asupra imaginii ambalajului „Djili”, pe care figurează acest cuvânt scris cu litere roșii pe fond albastru cu imaginea unui papagal, precum și cu drepturile reclamantului de a utiliza o denumire comercială în sensul Hotărârii Curții de Justiție în cauza C-17/06 „Celine”.